نوامبر 15, 2018

ویسکوزیته سنتیکی و مطلق هوا در دماهای مختلف

ویسکوزیته سنتیکی و مطلق هوا در فشار اتمسفریک استاندارد در واحد انگلیسی Temperature – t – (oF) Dynamic Viscosity μ (lbf s/ft2) x 10-7 […]