آگوست 7, 2018

تولید الکل از راه تخمیر

تولید الکل از راه تخمیر مخمر مخمر آبجو ، قارچی است که با جوانه زدن تکثیر میکند، اگر این قارچ در مجاور یک ماده […]