تنها حیوانی که نمیتواند به آسمان نگاه کند

جولای 24, 2018

تنها حیوانی که نمیتواند به آسمان نگاه کند

حیوانی که نمیتواند آسمان را ببیند تنها حیوانی که نمیتواند به آسمان نگاه کند کدام است؟ الف) گاو ب) شتر ج)خوک د) بوقلمون چون […]