تنظیمات دستگاه دیالیز

آگوست 8, 2018

چگونگی کار با دستگاه دیالیز

تنظیمات دستگاه دیالیز چگونگی کار با دستگاه دیالیز Blood flow : خونی که از بدن بیرون می آید. واحد آن میلی لیتر در دقیقه […]