آگوست 8, 2018

تشریح قورباغه

تشریح قورباغه Class:Amphibia Superorder: Salienta Order: Anura Family: Ranidae G: Rana R. esculenta قورباغه سبزچمنی R.temporaria قورباغه معمولی،قهوه ای، آوازه خوان 1-شکل خارجی : […]