نوامبر 29, 2018

تاریخچه اعداد در ریاضی

تاریخچه اعداد ریاضی بشر اولیه مجبور بود برای تامین غذای روزمره به شکار و جمع آوری میوه ی درختان بپردازد.با گذشت زمان انسان توانست […]