آگوست 24, 2018

بیوشیمی و پزشکی

بیوشیمی را می توان علم اساس حیات تعریف کرد(به زبان یونانی bioیعنی«حیات»).سلول واحد ساختاری سیستم های زنده است.بنابراین بیوشیمی را می توان علم زیستی […]