نوامبر 15, 2018

شعر درباره ی بازی و کامپیوتر

شعر درباره ی بازی و کامپیوتر كنون رزم Virus و رستم شنو دگرها شنيدستي اين هم شنو كه اسفنديارش يكي Disk داد بگفتا به […]