انتگرال گیری جز به جز

آگوست 6, 2018

انتگرال گیری جز به جز

انتگرال گیری جز به جز فرض کنیم (u(x و (v(x دو تابع مشتق پذیر بوده و (u'(x).v(x و (v'(x).u(x هر دو دارای تابع اولیه […]