آگوست 8, 2018

انواع جنون

الجنون النفسي انواع جنون جنون را به 2 قسمت تقسيم كرده اند كه شامل: 1. جنون دائمی 2. جنون ادواری در جنون دائمي استمرار […]