آگوست 11, 2018

اسطوره چیست و به چه کار می آید

اسطوره چیست و به چه کار می آید معنای اسطوره فرهنگ معین اسطوره را چنین معنا کرده: افسانه، قصه، سخن پریشان، و جمع آن […]