نوامبر 17, 2018

سوال استیون هاوکینگ و آنتروپومورفیسم

استیون هاوکینگ و آنتروپومورفیسم طراحی بزرگ خدا و اشتباه بزرگ بشر مطلب از سایت دانشجو آنچه از علم در کتاب طراحی بزرگ مطرح شده، […]