استخراج نقطه ابری

سپتامبر 10, 2018

استخراج نقطه ابری

برای اولین بار در سال 1976 واتانابه و همکارانش استخراج نقطه ابری (Cloud Point Extraction) را به عنوان یک تکنیک جدید جداسازی و استخراج […]