آموزش ارزیابی ریسک

جولای 30, 2018

انواع مدل های ارزیابی ریسک

انواع مدل های ارزیابی ریسک ارزیابی مقدماتی خطر به روش Preliminary Hazard Analysis)PHA): هدف:شناسایی مناطق بحرانی در سیستم ،شناسایی نسبی خطرها و توجه به […]