مدار فرمان-خاموش و روشن شدن موتور توسط يك شستي استارت