اگه میخواید اسمتون را به خط کره ای و ژاپنی بنویسین