نوامبر 22, 2018

مقاله HERBAL DRUGS

نام ژنريک دارو : NEUROGOL موارد مصرف اين فرآورده درتنش هاي عصبي، اضطراب و بي خوابي بكار مي رود. مكانيسم اثر والرينيك اسيد سنبل […]