چاپ ایچینگ

نوامبر 17, 2018

چاپ ایچینگ

چاپ ایچینگ: چاپ ایچینگ در واقع ایجاد خوردگی در فلز با استفاده از اسید می باشد با به کارگیری این روش چاپ می توان طرح، نقش […]