چاپرون های مولکولی

آگوست 9, 2018

چاپرون های مولکولی

انواع چاپرون ها چاپرون های مولکولی پروتئین ها مسئول انجام عمده فعالیت های بدن هستند. در گروه اسید های آلی بدن قرار دارند و […]