نوامبر 20, 2018

نظریه مدیریت بوروکراسی

نظریه ی مدیریت بوروکراسی دیوانسالاری بور در لغت به معنای دفتر (محل کار) و کراسی به معنای حکومت است.کلمه ی بوروکراسی بهمعنای مختلفی چون دیوانسالاری ,عدم کارایی و سازمان های بزرگ […]
آگوست 7, 2018

مهمترین نظریه های مدیریت

مهمترین نظریه های مدیریت مهمترین نظریه های مدیریت در یک نگاه اصول علم اداره (نظریه فراگرد مدیریت) اصول علم اداره (نظریه فراگرد مدیریت) اصول […]