نرم افزاری برای تفسیر طیف های IR

آگوست 9, 2018

نرم افزاری برای تفسیر طیف های IR

نرم افزاری برای تفسیر طیف های IR با استفاده از این نرم افزار طیف IR را به نرم افزار داده و تفسیر گروههای آلی موجود را […]