سپتامبر 6, 2018

آزمایش آزمایش فینگر تست

آزمایش فینگرتست این آزمایش برای تشخیص آلودگی انگشتان دستها برای کارگران و پرسنلی که بطورمستقیم با تولید موادغذایی سروکاردارندبه کار میرود چرا که امکان […]