روانشناسی

دسامبر 15, 2018

روانشناسی انتظار

روانشناسی انتظار انتظار همیشه با شور ، شوق ، آرزو و امید همراه است !آگر امید و انتظار نبود زندگی نیز نبود ! انتظار محرك انسان به […]
نوامبر 15, 2018

طبقه بندی و معرفی اختلالات شخصیت

گروه A افراد عجیب و نامتعارف پارانوئید اسکیزوئید اسکیزوتایپال گروه B افراد نمایشی-احساساتی و دمدمی ضداجتماعی شخصیت مرزی شخصیت   روانشناسی شخصیت درمان اختلال شخصیت اختلالات […]