نوامبر 29, 2018

سوال شروع رشته پزشکی با سن 24 سال

به نظرتون شروع به خوندن پزشکی از 24 سالگی خوبه؟ یا رشته های تحقیقاتی   سوال شروع رشته پزشکی با سن 24 سال