حسابداری دولتی

جولای 28, 2018

ثبت های حسابداری دولتی

ثبت های حسابداری دولتی در اجراي ماده 128 قانون محاسبات عمومي کشور سر فصل حساب ها و ثبت عمليات حسابداري درآمدهاي قانوني در دفاتر ، صورت […]