دسامبر 15, 2018

تعیین مرتبه واکنش بین اسیدسولفوریک و تیوسولفات سدیم

واکنش بین اسیدسولفوریک و تیوسولفات سدیم تعیین مرتبه واکنش بین اسیدسولفوریک و تیوسولفات سدیم عیین مرتبه و ثابت سرعت واکنش. ابزار و مواد لازم: […]