آموزش معاونت جرم

نوامبر 29, 2018

آموزش معاونت در جرم

معاونت در جرم معاون در جرم کسی است که در عنصر مادی وقوع جرم دخالتی ندارد بلکه به نحوی انحاء وقوع جرم را تسهیل می کند […]