ژن

خرداد 18, 1395

جهش نادر ژنتیکی موثر در پیشرفت MS

تحقیقات اخیر نشان داده اند که یک جهش ژنتیکی نادر سبب پیشرفت بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) در افراد می شود. در یکی از تحقیقات مشخص شد […]
آبان 11, 1389

ژن های پرشی (ترانسپوزون)

ژن های پرشی توالی از “DNA” هستند که می توانند در جاهای مختلفی از ژنوم یک سلول منفرد جا به جا شوند ، که به این […]
شهریور 15, 1389

معرفی ایزوزیم

ایزوزیمها (همچنین به عنوان ایزوآنزیم نیز شناخته میشوند) آنزیمهایی هستند که در ترکیب اسیدهای آمینه تفاوت دارند اما واکنش یکسان شیمیایی را تسریع میکنند. این آنزیم […]
سایت دانشجو