پوشش بیمه‌

شهریور 26, 1395

اجباری شدن پوشش بیمه‌ای برای تمام دانشجویان شاغل به تحصیل

با توجه به اهمیت سلامت دانشجویان و دانشگاهیان و ضرورت فراهم کردن پوشش بیمه ای مناسب با ارتقاء سطح تعهدات و خدمات، موارد ذیل جهت برنامه […]
سایت دانشجو