هوش هیجانی

اسفند 10, 1387

هوش هیجانی(بشناسید و استفاده کنید)

یعنی قدرت کنار آمدن و ارتباط برقرار کردن با دیگران. به عبارتی دیگر، هوش هیجانی مجموعه ای از قابلیت ها و مهارت هایی است که فرد […]
سایت دانشجو