هواشناسی ایران

آذر 9, 1393

کنفرانس ملی هواشناسی ایران

انجمن علمی هواشناسی ایران دانشگاه یزد برگزار می کند: “کنفرانس ملی هواشناسی ایران در سال 1394”        محورهاي همايش: –هواشناسی هدیدی، فیزیکی، دینامیکی–سنجش از دور […]
سایت دانشجو