نقاط كوانتومي

اسفند 2, 1390
Optical fiber

همايش سالانه تقويت كننده هاي فيبر نوري

مركز بين‌المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي به ياري پروردگار بزرگ و با هدف ارتقاء و توسعه فناوري فيبر نوري و ارائه آخرين دستاوردهاي پژوهشي و فناورانه در اين زمينه اولين همايش سالانه تقويت كننده فيبر نوري را برگزار مي‌كند.
سایت دانشجو