نظریه ماتریس‌ها

بهمن 1, 1393

نظریه گراف و کاربردهای آن

نظریه گراف شاخه‌ای از ریاضیات است که درباره گراف‌ها بحث می‌کند. این مبحث در واقع شاخه‌ای از توپولوژی است که با جبر و نظریه ماتریس‌ها پیوند […]
سایت دانشجو