مکانیکی

تیر 7, 1390

خواص مکانیکی مواد نانو بلوری

مقدمه: در 29 دسامبر 1959 در موسسه فناوری کالیفرنیا، ریچارد فاینمن سخنرانی تحت عنوان "در آن پایین جای کار بسیاری وجود دارد" ایراد کرد که در آن سخنرانی گفت: "تک سلول به وجود آورنده انسان حاوی کلیه اطلاعات مربوط به شکل ظاهری و برخی خصوصیات روحی اوست که از والدین خود به ارث می برد. با تقسیم سلولی، این اطلاعات به سلولهای جدید منتقل می شوند. علاوه بر ثبت اطلاعات، این سلولها مانند ماشینهای کوچک کاملا برنامه ریزی شده عمل کرده و قسمتهای مختلف بدن انسان را به گونه ای می سازند که با تعامل دقیق و حساب شده، انسان می تواند به زندگی خود ادامه دهد. حال تصور کنید ما بتوانیم ماشینهای هوشمندی را در این مقیاس تولید کنیم ."
سایت دانشجو