مکانیسم سلولی

بهمن 13, 1393

دانشمندان مکانيسم سلولي را کشف کردند که نقش کليدي در ALS بازي مي کند.

دانشمندان مکانيسمي را کشف کرده اند که باعث نقص در گروهي از سلولهاي مغزي مي شود که کليد توسعه ALS يا بيماري لو گرينگ است . […]
سایت دانشجو