موفقیت‌ ورزشی ایران

شهریور 9, 1395

دانشگاه آزاد اسلامی،عهده دار 40 درصد بار آموزش عالی کشور

حمزه سارویی در آیین پایانی مسابقات ورزش‌های همگانی کارکنان و اعضای (برادر) هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز دانشگاه‌های آزاد اسلامی فارس که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی […]
سایت دانشجو