مراکز مشاوره دانشجویی

اسفند 14, 1394

مرکز مشاوره دانشگاه تهران «ممتاز» شد

در بیست و هفتمین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره دانشجویی کشور، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، برای چندمین سال پیاپی، به عنوان «مرکز مشاوره ممتاز کشوری» انتخاب شد. […]
سایت دانشجو