مدیریت سبز

مهر 13, 1394

ایجاد کمیته پردیس زیست محیطی در دانشگاه فردوسی مشهد

کمیته پردیس زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد با هدف سیاستگذاری در جهت بهینه سازی مصرف آب و انواع حامل های انرژی، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای، اتخاد […]
سایت دانشجو