متالوژی سازمان

آذر 17, 1395

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، سازمان پژوهشی برتر

سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نمایشگاه پژوهش و فناوری  استان، در بخش دستگاه‌های اجرایی برتر دولتی با ماهیت پژوهشی به‌عنوان دستگاه اجرایی دولتی برتر در زمینه […]
سایت دانشجو