قطبی

فروردین 18, 1388

شفق های قطبی

نیروهای لورنتس که موجب انحراف مسیر الکترونها در میدان های مغناطیسی می شود در بسیاری از پدیده های طبیعی تجلی می یابند و فقط با یاری […]
سایت دانشجو