فناوری های پاک

مهر 13, 1394

ایجاد کمیته پردیس زیست محیطی در دانشگاه فردوسی مشهد

کمیته پردیس زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد با هدف سیاستگذاری در جهت بهینه سازی مصرف آب و انواع حامل های انرژی، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای، اتخاد […]
سایت دانشجو