فعالیت‌های بین‌المللی

تیر 14, 1395

تاثیر فعالیت‌های بین‌المللی در ارتقای جایگاه علمی دانشگاهها

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: فعالیت‌های بین‌المللی در ارتقای جایگاه علمی و بین‌المللی دانشگاهها موثر هستند. دکتر گودرز صادقی در سومین جلسه شورای همکاری‌های علمی و […]
سایت دانشجو