شهید بهشتی

آذر 24, 1391

شانزدهمین سمینار سراسری دانشجویان شنوایی‌شناسی ایران

کمیته پژوهشی دانشجویان شنوایی‌شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری انجمن علمی شنوایی‌شناسی ایران و گروه‌های شنوایی‌شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تقدیم می‌نماید.
سایت دانشجو