سقف گنبدی

تیر 21, 1388

چرا سقف نيروگاه های اتمی گنبدی شکل است؟

آيا می دانيد : سقف های گنبدی بسيار محکم تر از سقف های معموليست ؟؟
سایت دانشجو