سرمایه نیروی انسانی

بهمن 16, 1395

قطع همکاری دانشگاه آزاد با اساتید بازنشسته

با توجه به لزوم بهره مندی از سرمایه عظیم نیروی انسانی جوان متخصص و متعهد و همچنین درخواست بعضی از واحدهای دانشگاهی مبنی بر قطع همکاری […]
سایت دانشجو