رشته‌های دانشگاهی

فروردین 23, 1396

رابطه بین رشته های دانشگاهی و شخصیت افراد

نتایجِ یک فراتحلیل جدید، با ترکیبِ نتایج 122 تحقیق قبلی دربارۀ همبستگیِ بین رشته‌های دانشگاهی و خصیصه‌های شخصیتیِ دانشجویان، نشان می‌دهد که برنامه‌های آموزشیِ دانشکده‌های مختلف، […]
بهمن 19, 1395

تعطیلی رشته‌های دانشگاهی فاقد بازار کار

بنا بر گفته فرهادی،وزیر علوم،‌ تحقیقات و فناوری، در حال حاضر داوطلبان، بسیار کمتر از ظرفیت دانشگاه‌ها در کنکور ثبت نام می‌کنند، افزود: در برخی از […]
سایت دانشجو