دور از تمدن

اسفند 15, 1387

مکان‌هایی در زمین که پای انسان متمدن تاکنون به آن نرسیده

ایا جایی هست که این بشر دوپا به ان جا نرفته باشد؟
سایت دانشجو