دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور

فروردین 12, 1395

راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور راه اندازی شد و در این دانشگاه به زودی دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی و پرتال […]
سایت دانشجو