حقوق زن

اسفند 18, 1387

پست مدرنيسم و حقوق زن

برخي از اقشار روشنفکري جامعه ايران و حتي غربي بر اين باور هستند که پست مدرنيسم به معناي رد مدرنيسم است. اما اين ديدگاه نگرشي سطحي […]
سایت دانشجو