جنس جدید پارچه

آبان 7, 1395

تولید پارچه هایی برای رهایی از احساس گرما

تحقیقات اخیر  نشان داده اند که نوعی پارچه ی جدید می تواند به خنک شدن افراد در نواحی گرم کمک کند و آنان را از هزینه […]
سایت دانشجو